Algemene Voorwaarden

Die hieronder samengestelde algemene voorwaarden zijn voor de website vakantieboekenbijnederlanders.nl.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van vakantieboekenbijnederlanders.nl en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via vakantieboekenbijnederlanders.nl aangeboden worden. Door vakantieboekenbijnederlanders.nl te gebruiken stemt u in met de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door vakantieboekenbijnederlanders.nl worden gewijzigd. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op vakantieboekenbijnederlanders.nl.

Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet met deze algemene voorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken en / of te gebruiken.

Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie heeft uitsluitend een algemeen informatief doel.
Het bestuur van vakantieboekenbijnederlanders.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik of het geen gebruik kunnen maken van de Web Site, daarbij inbegrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van vakantieboekenbijnederlanders.nl. Ook sluit vakantieboekenbijnederlanders.nl aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.  

Intellectueel eigendom
Vakantieboekenbijnederlanders.nl verbiedt het om informatie (teksten, foto’s, video’s etc.) te hergebruiken zonder daarvoor vooraf schriftelijk toestemming voor te vragen. Daarom mag niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie en/of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Vakantieboekenbijnederlanders.nl zal geen persoonlijke data aan derden verkopen, ruilen of verhuren, tenzij wij hiervoor uw toestemming vragen. De verkregen data gebruiken wij alleen om het surfgedrag van onze bezoekers te bestuderen. Deze data verwerken wij zodanig dat wij de website nog beter kunnen afstemmen op de wensen van de bezoekers.

Inhoud
Vakantieboekenbijnederlanders.nl heeft met alle mogelijke zorg deze website samengesteld maar onjuistheden kunnen echter nooit geheel voorkomen worden. Vakantieboekenbijnederlanders.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk, noch verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade die is opgelopen dan ook die op onze website is gepubliceerd.

Onder schade zien wij onder andere, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Vakantieboekenbijnederlanders.nl kan geen enkele vorm van aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect is ontstaan door de inhoud, ook inhoud geplaatst door derden, die op deze website is gepubliceerd.

Vakantieboekenbijnederlanders.nl houdt zich altijd het recht voor om informatie die wordt aangeleverd door derden te mogen verwijderen en/of te wijzigen als blijkt dat de informatie die gepubliceerd is in strijd met de wet is en/ of de belangen van de bezoekers van deze website en/of derden hier schade van zouden kunnen ondervinden.

Vakantieboekenbijnederlanders.nl behoudt zich het recht voor om elk verstrekt materiaal en / of informatie te mogen gebruiken voor promotinele en / of andere doeleinden en dat dit materiaal en / of informatie informatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Doorverwijzingen
Vakantieboekenbijnederlanders.nl. kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites. Dit betekent niet automatisch dat vakantieboekenbijnederlanders.nl verbonden is aan deze andere websites en/ of de eigenaren / beheerders hiervan. 

Overeenkomsten
Overeenkomsten voor een van de aangesloten accommodaties komen via vakantieboekenbijnederlanders.nl online alleen tot stand wanneer de accommodatiehouder achteraf akkoord is gegaan en door middel van een bevestiging de boekingsgegevens heeft aangemerkt als een  definitieve boeking. Voor elke gemaakte boeking via vakantieboekenbijnederlanders.nl gelden dus de algemen voorwaarden van de accommodatiehouder.

Persoonsgegevens
Vakantieboekenbijnederlanders.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van vakantieboekenbijnederlanders.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers, zoals uw naw gegevens, e-mailadres en telefoonnumer, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Mocht u vakantieboekenbijnederlanders.nl bezoeken dan kan het zijn dat u om uw persoonsgegevens gevraagd wordt, bijvoorbeeld bij het invullen van een boekingsformulier. Deze gegevens worden door vakantieboekenbijnederlanders.nl gebruikt voor het verwerken van uw vraag, of doorgegeven aan bij ons aangesloten accommodatiehouders en/of partners voor het verwerken van uw vraag. Vakantieboekenbijnederlanders.nl kan vanaf dat moment geen verantwoordelijkheid meer aanvaarden voor de privacy van uw gegevens. Daarnaast kunnen deze gegevens aangewend worden om u op de hoogte te stellen van relevante informatie. Mocht u hier geen prijs op stellen dan verzoeken wij u vriendelijk ons dit per email aan ons door te geven.

Verhuren accommodatie
Er worden drie pakketten aangeboden om te kunnen adverteren op vakantieboekenbijnederlanders.nl. 
- Brons € 24,- per jaar vooraf te betalen.
- Zilver € 48,- per jaar vooraf te betalen.
- Goud € 72,- per jaar vooraf te betalen.

Opzeggen?
Mocht u willen opzeggen bij ons dan kunt u dit uitsluitend per mail 2 maanden voor het verstrijken van de looptijd (de looptijd is 1 jaar en gaat in vanaf de factuurdatum) aan ons kenbaar maken. Mocht u tijdens de looptijd opzeggen dan vindt er geen restitutie plaats van de resterende maanden.

Contact
U kunt contact met ons opnemen via het volgende emailadres; info@vakantieboekenbijnederlanders.nl

Copyright
© 2012-2018 Vakantieboekenbijnederlanders.nl. Alle rechten voorbehouden.